Doctors Panel

Doctor’s Name 
 1. Dr Sohan Barhate
 2. Dr Ganesh Shirsath
 3. Amitkumar Gaud
 4. Balaji Satpute
 5. Tejas Tribhuwan
Doctor’s Name 
 1. Ritesh Naik
 2. Jitendra Morankar
 3. Shekhar
Doctor’s Name 
 1. Pankaj Kasar  (one Call)
 2. Pankaj Patil (2-3 Call) Daily
 3. Dr Sachin Chaudhary (one Call)
 4. Dr Jamil Shaikh
Doctor’s Name 
 1. Rohan Pradhan
 2. Dr Mataf farid
Doctor’s Name 
 1. Dr Ujwal Yeole
 2. Abhijit Kulkarni
 3. Mazda Turel (Wockhardt Hospital 2nd & 4th Tuesday)
Doctor’s Name 
 1. Sanjay Agarwal
 2. Avinash Talele
Doctor’s Name 
 1. Pallavi Khare
Doctor’s Name 
 1. Dr Rohan Jajal
 2. Pradeep Vyavahare
Doctor’s Name 
 1. Nikhil Patil
 2. Nilesh Chaudhary
Doctor’s Name 
 1. Dayanand Dhekane
 2. Dr Nimesh Upadhyay
Doctor’s Name 
 1. Shreyas Godbole
 2. Rutika Bhosale
Doctor’s Name 
 1. Dr Akanksha Bhanushali (2:3 pm)
 2. Dr Sheetal Gawande (one Call)
Doctor’s Name 
 1. Amit Sahu
 2. Dr Ashank Bansal
Doctor’s Name 
 1. Rakesh Lalla
 2. Dr Jagyash
 3. Mahendra Thakare
 4. Prashant Makhija (Wockhardt Hospitals)
Doctor’s Name 
 1. Shreyas Somanath
 2. Ujwal Yeole
Doctor’s Name 
 1. Parag Tapre
 2. Hemant Patel
Doctor’s Name 
 1. Suraj Nair
 2. Prashant Nair
 3. Manoj Patel
Doctor’s Name 
 1. Dr Shehnaz Shaikh
 2. Archana Kaushik